2017-09-01

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

     Centra usług wspólnych to wydzielone jednostki organizacyjne, wyspecjalizowane w określonych zadaniach, których celem jest obsługa podmiotów w ramach własnej organizacji. Było to głównie domeną jednostek sektora prywatnego. Od  25 czerwca 2015 roku, kiedy to  Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1045) powstała możliwość centralizacji usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem ustawy było usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów funkcjonowania samorządów. Na podstawie tych zmian otworzyła się możliwość skoordynowania w jednym miejscu zadań i czynności związanych z obsługą jednostek samorządu terytorialnego, m.in. obsługą administracyjną, organizacyjną, finansową.

     Bazując na nowych przepisach Rada Powiatu Myśliborskiego 21 czerwca 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XX/120/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

     CUW Powiatu Myśliborskiego, bo tak brzmi nazwa skrócona, jest jednostką organizacyjną, która przejęła zadania wykonywane przez różne jednostki, a w szczególności:

1) jednostki oświatowe:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

- Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

- Zespół Szkół w Myśliborzu

- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myśliborzu

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Barlinku

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie

2) jednostki pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

- Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Dębnie

3) inne jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

- Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

     Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ma za zadanie usprawnienie procesów wewnętrznych w jednostce samorządu oraz otwiera drogę do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, finansowych, a w rezultacie przyniesienie oszczędności. Z drugiej strony daje też możliwość rozwoju i zdobycia dodatkowego doświadczenia pracownikom w CUW Powiatu Myśliborskiego zatrudnionym. Głównym celem utworzenia tej jednostki jest zmniejszenie kosztów związanych z powielaniem czynności poprzez ich scentralizowanie w jednej jednostce dzięki czemu poprawi się efektywność i wzrośnie liczba świadczonych usług, ujednolicone zostaną standardy obsługi poprzez ustalenie wspólnych kryteriów i zasad działania. Wzrośnie również transparentność działania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

     W ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Centrum znajduje się prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie:

- obsługi finansowej – prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych,

- obsługa kadrowo – płacowa – prowadzenie scentralizowanej obsługi procesów związanych z ewidencją pracowników oraz  wynagrodzeń,

- obsługa organizacyjna – wspólna organizacja zamówień publicznych na zasadach i w trybie określonym w odrębnych ustawach,

- obsługa prawna – konsultacje oraz sprawdzanie pod kontem zgodności z prawem działalności jednostek obsługiwanych,

- pozyskiwanie środków pomocowych oraz innych funduszy pozabudżetowych na realizacje inwestycji

- obsługa informatyczna – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych w obsługiwanych jednostkach,

- obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,

- zarządzanie drogami powiatowymi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się